ODLEEUWARDEN B. V. POWER SUPPLY SO42 PAS 5000/2500 200 VAC 50 HZ 120 V 212C04200

$300.00

Odleeuwarden SO42 ASML Processor PAS 5000/2500 Power Supply

Model: 212C04200

Input: 220 VAC

50 Hz

120V

Output: 5 V/ 18 amp

Used
BIN 50